- KOMPLETNÁ GRAFICKÁ PRÍPRAVA, NÁVRHY
- SCANOVANIE
- PEČIATKY
- LOGÁ
- VIZITKY - DO 24 HODÍN, POZVÁNKY
- OZNÁMENIA K VÝROČIU, SVADOBNÉ OZNÁMENIA, MATURITNÉ OZNÁMENIA
- PROMOČNÉ OZNÁMENIA
- LETÁKY, PLAGÁTY
- PREZENTÁCIE, PROSPEKTY, KATALÓGY
- HLAVIČKOVÝ PAPIER, OBÁLKY A INÉ TLAČIVÁ
- KALENDÁRIKY
- NÁVODY
- SAMOLEPKY PAPIEROVÉ, VISAČKY NA VÝROBKY
- SAMOLEPKY NA FÓLIÍ TLAČENÉ DIGITÁLNE
- NOVOROČENKY TLAČ A RAZBA
- POTLAČ REKLAMNÝCH PREDMETOV, HRNČEKOV, TRIČIEK, TAŠIEK,
   KALENDÁROV
- GRAVÍROVANIE
- TECHNIKY
- FAREBNÁ LASEROVÁ TLAČ, OFSETOVÁ TLAČ, SIEŤOTLAČ, TAMPÓNOVÁ TLAČ
- VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ, BANERY, REZANIE Z FÓLIE - PLOTROVANIE
- PLOŠNÁ REKLAMA - REKLAMNÉ, INFORMAČNÉ TABULE AJ SVETEĽNÉ
- ŠTÍTKY A MENOVKY - PLAST, HLINÍK, ROWMARK A POD.
- PLASTICKÉ PÍSMO 3D Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU,
   PLASTU A POD.
- ERBY
- JEDÁLNE LÍSTKY A OBALY NA MENU
- TVORBA WEB STRÁNOK
- VIAZANIE DIPLOMOVÝCH A BAKALÁRSKYCH PRÁC A TLAČ
- ŠITIE DEKORAČNÝCH PREDMETOV HAND MADE

OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. Objednávanie služieb:

Objednávanie príjmame na emailovej adrese repcekova@graphicmaster.sk,
alebo telefonicky a osobne, po odsúhlasení cenovej ponuky s popisom
a cenou služieb a tovaru.
Svojim potvrdením (email, písomná objednávka, potvrdený zákazkový list)
objednávateľ súhlasí a záväzne si tovar objednáva.
Dodávateľ môže požadovať od klienta zaplatenie zálohy až do výšky objednávaného tovaru.
Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň od 9,00 - 18,00 hod.

Písomná objednávka musí obsahovať:
a. Obchodné meno kupujúceho
b. Kontaktnú osobu s kontaktnými údajmi (telefón, e-mail…)
c. IČO, DIČ, IČ DPH kupujúceho
d. Popis objednanej služby
e. Množstvo objednaných služieb
f. Dátum vystavenia objednávky

2. Dodacia lehota:

Je určená pri každej objednávke osobitne na základe náročnosti, dostupnosti
a vzájomnej dohody.
Dĺžka dodania Vám bude oznámená po obdržaní vašich požiadaviek.
Termín dodania sa môže predľžiť v prípade nedostupnosti materiálu na výrobu.
Ak nastane objektívne nepredvídateľná a neodvratná udalosť alebo udalosti,
ktoré budú dodávateľovi brániť dočasne, alebo trvale v plnení Kúpnej zmluvy
a záväzkov z nej plynúcich, má dodávateľ právo primerane predĺžiť dodacie
lehoty, alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

3. Spôsob dodania:

osobný odber, v Lipt. Mikuláši po dohode aj osobné dodanie do firmy kupujúceho,
poštou, kurierom.

4. Záručná doba:

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba,
ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí a oboznámiť
predávajúceho telefonicky, alebo na e-mailovú adresu v prípade poškodenia.
Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup.
Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu
čistý, mechanicky nepoškodený.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým
poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach,
alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym
zaobchádzaním s výrobkom.

6. Odchylky farieb:

Dodávateľ nezodpovedá za technologické odchylky vzniknuté spôsobom
zobrazenia na monitore a technológii tlačenia
(farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú farbám na monitore).

7. Stornovanie objednávky:

Kupujúci má právo stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky.
Objednávku je možné stornovať telefonicky a písomnou formou (e-mailom).
V prípade, že už vaša objednávka je vo výrobnom procese, nie je možné
ju stornovať. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať
telefonicky, alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci si dal vyhotoviť návrh /grafiku/ a bola mu zaslaná
e-mailom na korektúru a potom stornoval objednávku, predávajúci je oprávnený
požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná pokuta. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu náhradu
za odpracované hodiny za grafiku (hodinová sadzba 14 € bez DPH)
a ďalej uhradiť náklady, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti so začatím
plnenia služby.
Kupujúci nemá právo disponovať dátami /grafikou/ až do zaplatenia faktúry,
alebo zaplatenia stornovacích poplatkov.

8. Záverečné a prechodné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej
stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky,
s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Zadaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia
"Všeobecných obchodných podmienok"
v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek meniť tieto podmienky, pričom zmena týchto podmienok je účinná
okamihom zverejnenia na webovej stránke.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu
na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý
zisk, stratu príležitosti, alebo iné nepriame alebo následné straty.

Dodávateľ nezodpovedá za publikovaný obsah zadávateľa, typografické chyby,
chyby v gramatike, nedokončené texty a ostatné textové chyby,
ani kvalitu dodaných dát.